ข้อมูลสนามสอบและสถานที่ลงทะเบียน
ผู้เข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 คุรุสภาขอแจ้งข้อมูลสถานที่ลงทะเบียนในวันสอบของสนามสอบแต่ละแห่ง ดังนี้
สนามสอบ สถานที่ลงทะเบียน หมายเลขสอบถามเส้นทาง แผนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โถงอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 0 2562 0951 - 6 คลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาคารสำนักงานอธิการบดี ตึก 36 ชั้น 1 08 6440 0287 คลิก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลานตรงกลางอาคารเรียนรวม 80 ชั้น 1 0 5387 3263 คลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารศูนย์ภาษา ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 0 5423 7399 คลิก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 1 0 4300 9700, 0 4300 2539 คลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตึก 30 ชั้น 1 0 4535 2000 - 29 คลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 1 0 7791 3333 คลิก
มหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง IT ชั้น 1 0 7431 7600 ต่อ 4100 คลิก
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลสนามสอบ สถานที่ลงทะเบียน และบัตรประจำตัวสอบของท่านให้ถูกต้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน

ประชาสัมพันธ์ Press Releases